Antwoorden stemtest (NL)

De kiezer moet volledig geïnformeerd een keuze kunnen maken op de verkiezingen van 9 juni. Maar helaas worden nieuwe partijen, zoals Volt, uitgesloten van verschillende stemtests. Bij Volt hebben wij een uitgebreid verkiezingsprogramma opgesteld, waarvan de kiezer het verdient om over ingelicht te worden.

Zie hieronder onze antwoorden op de VRT stemtest.

26 avr. 2024
Group of Volters during a public action in Bucharest

Vraag in stemtest

Antwoord & argumentatie

Ook na 2035 moet je nog een nieuwe benzine- of dieselwagen kunnen kopen.

Oneens - Geen verkoop fossiele auto's na 2035 in overeenstemming met bestaande EU richtlijn. We investeren ook massaal in openbaar vervoer en deelauto's. 

Personeel van de Vlaamse overheid mag achter het loket een hoofddoek dragen.

Eens - Neutraliteitsregels moeten voor alle religies gelijk zijn. 

Er moeten meer buslijnen komen, ook op plaatsen waar weinig mensen opstappen.

Eens - We herintroduceren landelijke busverbindingen waarbij bij betrouwbare en frequente verbindingen een aanzienlijk aantal passagiers kan worden verwacht. We leggen trams aan in steden en suburbane gebieden en buurttrams in meer landelijke regio's. 

Werklozen moeten hun ⁠uitkering⁠ na een tijd automatisch verliezen.

Oneens - De tewerkstellingsgraad moet omhoog, we stimuleren dit via allerlei initiatieven zoals opleidingen (gemeenschapsdienst indien mensen hier niet op willen ingaan). Niet automatisch uitkering verliezen, enkel als vooropgestelde trajecten niet gevolgd worden. 

Sociale mediabedrijven moeten zelf beslissen hoe ze omgaan met ⁠fake news⁠ op hun platform.

Oneens - Er zijn hier reeds richtlijnen rond in de Europese regelgeving, met name “digital services act”. We steunen deze regelgeving. 

Abortus moet toegelaten worden tot 18 weken in de zwangerschap.

Eens - Akkoord. Een onafhankelijke experten commissie heeft dit aanbevolen en het recht van de vrouw om over eigen lichaam te beslissen moet gewaarborgd worden. 

De schoolvakantie in de zomer moet korter, andere vakanties langer.

Eens - Akkoord. We denken dat dit  voor leerlingen in moeilijke sociale omstandigheden goed is (minder lange isolatie in de zomer), en het systeem in Brussel en België is best uniform. 

De Europese Unie moet toestaan dat de lidstaten grotere ⁠begrotingstekorten⁠ hebben.

Oneens - We moeten huidige EU afspraken respecteren. We vermijden echter blinde bezuinigingen die uiteindelijk averechts kunnen werken. Hogere werkgelegenheid, preventieve gezondheidsmaatregelen om ziekte te verminderen, een intensievere strijd tegen fraude, het stopzetten van subsidies voor fossiele brandstoffen en duurzame investeringen met terugverdieneffecten dragen allemaal bij aan een gezonde begroting.

Bouwen in overstromingsgevoelige gebieden moet verboden worden.

Eens - We erkennen de ontradende incentieven die er nu al zijn, maar dit is vaak niet voldoende. Wonen in overstromingsgebied kan financieel aantrekkelijk zijn, maar catastrofale gevolgen hebben. We pleiten voor een betere ruimtelijke ordening die rekening houdt met nieuwe klimaatomstandigheden. Nieuwe woningen worden preferentieel op duurzame locaties gebouwd, d.w.z. met beschikbaarheid van openbaar vervoer en voorzieningen. 

Wie een levenslange straf krijgt, mag nooit ⁠vervroegd vrijkomen⁠.

Oneens - Oneens. Prioriteit zou moeten liggen bij alternatieve straffen en succesvolle re-integratie  voor niet-gewelddadige misdrijven, met behoud van detentie voor individuen die als een gevaar voor de samenleving worden beschouwd. 

⁠Dienstencheques⁠ moeten duurder worden.

Eens - Een bescheiden verhoging van de dienstencheques mag, zolang het de lonen van arbeiders verhoogt en niet alleen de bestaande subsidie vermindert

⁠EU-lidstaten⁠ die ⁠democratische regels⁠ niet respecteren, moeten minder geld krijgen vd EU.

Eens - Er zijn hier nu al richtlijnen voor, en als Volt zijn we hier een sterke voorstander van. 

De beperkingen om stikstof uit te stoten, moeten versoepeld worden

Oneens - Oneens. We willen minder stikstof en meer natuur en biodiversiteit. We willen constructief meewerken aan een oplossing die aanvaardbaar is voor natuur, menselijke gezondheid en landbouw. Een vergunningenstop moet absoluut vermeden worden. Zowel landbouwsector en industrie moeten voldoende duidelijkheid en transparantie krijgen naar de toekomst toe.

Stakers mogen de toegang tot bedrijventerreinen niet afsluiten.

Eens - Het is aan de rechter om te besluiten of syndicale acties proportioneel zijn. Werkwilligen mogen niet verhinderd worden om te werken. 

Mensen met een groot vermogen (veel geld of veel bezittingen) moeten meer belastingen betalen.

Eens - Om jonge mensen terug een kans te geven op de woningmarkt, willen we concentratie van woningbezit tegengaan door bezit van meerdere woningen progressief te belasten.  We vinden ook dat er in het algemeen moet nagedacht worden om inkomen uit arbeid en vermogen op een meer gelijke manier te belasten. Belastingen op arbeid moeten omlaag via verhoging van de belastingvrije som. 

De politie mag ⁠camera's met gezichtsherkenning⁠ gebruiken.

Oneens - Nooit zonder rechterlijke toestemming

Gaan stemmen moet verplicht blijven.

Oneens - We pleiten voor stemrecht voor iedereen vanaf 16 jaar voor alle verkiezingen: Lokaal, regionaal, nationaal en Europees. 

De Europese Unie moet stoppen met het subsidiëren van ⁠intensieve veeteelt⁠.

Eens - We pleiten voor een herziening van de huidige subsidies van de CAP (‘Common agricultural policy’) en een shift van de subsidies naar meer duurzame landbouwpraktijken. We steunen ook onderzoek naar en de implementatie van genetisch geoptimaliseerde gewassen. 

Elke gemeente moet verplicht een aantal azielzoekers opvangen.

Eens - Er moeten duidelijke Europese regels over migratie zijn. Dit kan een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten en regio’s inhouden. 

Oekraïne moet lid worden van de Europese Unie.

Eens - We zijn voor een snelle toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie en willen Oekraïne helpen om aan de toetredingsvoorwaarden te voldoen. 

In plaats van ⁠sociale woningen⁠ te bouwen, moet de overheid mensen helpen om op de privémarkt te huren.

Oneens - Wonen moet betaalbaar zijn, ook voor jongere generaties die het steeds moeilijker hebben om een appartement of woning te huren of te kopen. We zijn voor meer sociale woningen en leren ook van goede Europese voorbeelden zoals Wenen. We stimuleren ook innovatie systemen zoals co-housing en huurkoop.  We willen betaalbaar wonen voor iedereen, ook de middenklasse, en zeker ook jongere generaties.

België moet uit de NAVO stappen.

Oneens - Nee. De NAVO moet zijn rol blijven spelen. Daarbovenop willen we toewerken naar een gezamenlijke Europese defensie en een Europees leger. 

Je moet meer belastingen betalen op vliegtuigtickets voor korte afstanden.

Eens - In heel Europa moet de vrijstelling van belasting voor kerosine gestopt worden. 

De ⁠VRT⁠ moet stoppen met het uitzenden van ⁠misvieringen⁠ op tv.

Eens - Wij zijn geen voorstander van staatssteun voor religies. 

De ⁠sociale zekerheid⁠ moet volledig gesplitst worden en naar de deelstaten gaan.

Oneens - We moeten nadenken over een Europese sociale zekerheid.

De Europese Unie moet zich afzijdig houden bij het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Oneens - Europa moet net een meer prominente rol spelen in geopolitieke dilemma’s. Europa kan zowel een rol spelen in garanderen humanitaire hulp en het bewerkstelligen van vrede.

De overheid mag geen nieuwe moskeeën erkennen.

Oneens - Nieuwe moskeeën mogen erkend worden. Er moet wel nauwgezet gewaakt worden op veiligheid en mensenrechten. Alle religies worden hierbij gelijk behandeld. 

België moet Congo een schadevergoeding betalen voor het onrecht dat in de vroegere Belgische kolonie werd gepleegd.

Oneens - We zijn het absoluut eens dat het onrecht erkend moet worden. Een schadevergoeding door geld te geven is echter niet noodzakelijk de ideale of juiste manier om dit op te lossen. 

Leerlingen in de lagere school moeten gratis schoolmaaltijden krijgen.

Eens - Gratis gezonde lunchmaaltijden op school voor minder kansarmoede/meer gelijkheid en minder obesitas. 

Wie geen Nederlands spreekt, kan geen sociale woning krijgen.

Oneens - Binnen Europa/Schengen is er vrij verkeer van personen en goederen, dit moet ook zo zijn voor huisvestiging en werkgelegenheid. 

De Vlaamse overheid moet meer geld geven aan kleine gemeenten en minder aan grote.

Oneens - Huidige verdeelsleutels kunnen geoptimaliseerd worden om ze meer evenwichtig en rechtvaardig te maken, op basis van objectieve criteria.

Om de Belgische nationaliteit te krijgen, moet je slagen voor een inburgeringsexamen.

We vinden dit een moeilijk dilemma. We zijn voor inburgering, maar examens moet representatief zijn en het mag geen methode zijn om kwetsbare groepen uit te sluiten. 

Het moet duurder worden om elektrische auto's uit China in te voeren in de Europese Unie.

Eens - Volt roept de EU op om een koolstofbelasting toe te passen op producten die worden geïmporteerd uit China en andere niet-EU-landen. 

De volgende regering moet de beslissing nemen om nieuwe kerncentrales te bouwen.

Eens - Volt wil met onmiddellijke ingang de wet op de kernuitstap die toekomstige kernenergie bevat, intrekken. Er moet een lange-termijn plan worden opgesteld om stabiliteit in energie voorzieningen voor de toekomst te verzekeren. Kenenergie blijft onderdeel van de energiemix.

De overheid moet de banken verplichten om de rente op spaarboekjes te verhogen.

Oneens - De overheid kan initiatieven nemen om een hogere rente te bekomen, zoals concurrentie met staatsbonnen en andere voordelige formules. De rentevoet van banken bepalen gaat te ver.